Radno vrijeme ureda
Petak, 13 Siječanj 2017

Da ne bi uzalud kucali na vrata obavještavamo vas o radnom vremenu našeg ureda.

Zadnja Promjena ( Petak, 13 Siječanj 2017 )
Opširnije...
 
ŽUPNI CARITAS
Utorak, 17 Listopad 2017

Temeljem odluke Odbora župnog Caritasa crkve sv. Jeronima od 07. prosinac 2017. godine, župni

Caritas pod župom sv. Jeronim raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu 4 stipendija redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, te učenicima srednjih škola za školsku godinu 2017/2018.

I.                    Dodjela stipendija

 

Župni Caritas pod župom Svetog Jeronima raspisuje javni natječaj za dodjelu 4 stipendije u vrijednosti 750,00 hrk mjesečno na period od 10 mjeseci učenicima/cama srednjoškolskog obrazovanja i redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija prve i druge razine slabijega socio-ekonomskog statusa u školskoj godini 2017/2018. (u daljnjem tekstu: javni natječaj).

 

Ukupno 4 najboljih kandidata ostvaruju pravo na stipendiju, te potpisuju ugovor o stipendiranju sa župom sv. Jeronim.

 

II.                   Opći uvjeti za podnošenje prijave

Pravo na sudjelovanje u javnom natječaju imaju učenici/ce i studenti/ce koji/e ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

-            državljani su Republike Hrvatske s prebivalištem na području župe sv. Jeronim, Zagreb

-            prosječni mjesečni prihod ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu zajedničkog kućanstva svih članova/ica obitelji i djeteta iz te obitelji ne prelazi iznos od 60% proračunske osnovice propisane Zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu (dalje: proračunska osnovica) i da prosječni mjesečni prihod po članu/ici zajedničkog kućanstva obitelji ili djeteta iz te obitelji u zadnja tri mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini, prije podnošenja prijave na javni natječaj ne prelazi iznos od 60% proračunske osnovice,

-            da ukoliko kandidat i njegova obitelj nemaju nekretninu, te žive u unajmljenom stanu, tada se iznos njihovog prihoda umanjuje za iznos najamnine stana i to predstavlja njihov prihod za obračun

-            da nisu prijavljena više od dva člana iste obitelji,

-            da nisu uži rod članovima župnog caritasa, pastoralnog, ekonomskog vijeća, te velikog zbora župe sv. Jeronim,

-            da nisu korisnici neke druge stipendije ili novčane potpore u svrhu školovanja

-            ukoliko ostane slobodnih mjesta komisija ima mogućnost razmotriti molbe samo župljana čije ulice župa dijeli sa susjednim župama.

Proračunska osnovica za 2017. godinu iznosi 3.326,00 kuna, a 60% proračunske osnovice iznosi 1.995,60 kuna.

III.                Ostali uvjeti za podnošenje prijave

 

Pravo na stipendiju može ostvariti učenik/ica i student/ica koji/a udovoljava sljedećim posebnim uvjetima:

-           da je redoviti/a učenik/ica ili student/ica, u skladu s posebnim propisima te redovito i uredno ispunjava svoje obveze,

-           da savladava gradivo bez ponavljanja godine,

-           studenti koji su stekli više od 45 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini (ne odnosi se na studente upisane u prvu godinu studija u akademskoj godini 2016/2017.)

-           ako je učenik/ica prvog razreda srednjoškolskog obrazovanja završio/la posljednja dva razred osnovne škole s najmanjom prosječnom ocjenom 3,50,

-           da mu/joj je prosjek ocjena u dosadašnjem srednjoškolskom obrazovanju najmanje 3,00

IV.                Bodovanje za stipendije

 

Kriteriji za bodovanje su slijedeći:

-      Parametar br. 1 (30% od ukupne ocjene) Prosječan opći uspjeh u dosadašnjem školovanju (prosjek zadnje dvije godine). Prosjek ocjena 2- 3 = 2 boda, 3-4 = 4 boda, 4-5 = 6 bodova,

-      Parametar br. 2 (20% od ukupne ocjene) Prosječni prihodi po članu kućanstva/obitelji na mjesečnom nivou. Prihodi manji od 1.000,00 hrk = 5 bodova, manji od 1.500,00 hrk = 4 bodova i manji od 2.000,00 hrk = 3 boda.

-      Parametar br. 3 (10% od ukupne ocjene) Ukoliko kandidat s obitelji nema u vlasništvu nekretninu već žive u unajmljenoj nekretnini, tada ostvaruje dodatna 3 boda.

-      Parametar br. 4 (10% od ukupne ocjene) štićenici Centra za socijanu skrb Zagreb. Mjesečni štićenici ostvaruju = 4, dok korisnici jednokratnih pomoći = 2,

-      Parametar br. 5 (10% od ukupne ocjene) Stupanj invaliditeta članova obitelj/članova kućanstva. Na stupanj invaliditeta ostvaruje se slijedeće: >60% = 4 bodova, >40% = 2 boda i  >20% = 1 bod

-      Parametar br. 6 (10% od ukupne ocjene) Sudjelovanje na natjecanjima znanja. Kandidat može ostvariti slijedeće: državno natjecanje = 4 bodova, te županijsko = 2 boda.

-      Parametar br. 7 (10% od ukupne ocjene) Broj djece u obitelji. Ukoliko kandidat živi u kućanstvu s više braće i sestara može ostvariti slijedeće: 2 = 1 bod, 3 = 2 boda, 4 = 4 bodova, 5 = 6 bodova i od 6 pa na dalje = 7 bodova.

 

Ukoliko dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, a ovisi im da li će uči na listu TOP 10, tada komisija na temelju podataka kojima raspolaže definira koji od kandidata treba dobiti stipendiju vodeći se prije svega socijalnim statusom kandidata, tj. koji je od kandidata u većoj potrebi.

 

V.                  Dokumentacija za prijavu na natječaj

 

                    Kandidati/kinje su dužni/ne priložiti:

       -       ispunjeni obrazac Župnog Caritasa za prijavu na natječaj,

       -       životopis

-            domovnicu,

-            dokaz o prebivalištu u Republici Hrvatskoj i župi sv. Jeronim Zagreb,

-            svjedodžbe posljednja dva razreda osnovnoškolskog obrazovanja (za učenike/ice 1. razreda srednjoškolskog obrazovanja), svjedodžbe posljednja dva razreda srednjoškolskog obrazovanja (za učenike/ice od 2. do 4. razreda srednjoškolskog obrazovanja), te prijepis ocjena posljednjih 2 godine studiranja za studente

-            izjavu o sastavu kućanstva s imenom, prezimenom, datumom rođenja, OIB-om, srodstvom prema davatelju izjave za svakog člana kućanstva te koju vrstu prihoda ostvaruje svaki član kućanstva,

-            izjavu da nije korisnik/ica neke druge stipendije ili novčane potpore u svrhu školovanja,

-            potvrdu nadležne Porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka za sve članove kućanstva starije od 15 godina za prethodnu godinu, te zadnja 3 mjeseca,

-            potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o visini mirovine (sa zaštitnim i drugim dodacima na mirovinu), ostvarene u prethodnoj kalendarskoj godini za članove kućanstva koji su umirovljenici, te zadnja tri mjeseca,

-            potvrdu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o visini isplaćene naknade plaće za bolovanje te rodiljnih i roditeljskih potpora u tijeku prethodne kalendarske godine, te zadnja 3 mjeseca za članove zajedničkog kućanstva koji su ostvarili prihod po osnovi naknade plaće za bolovanje od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te rodiljnih i roditeljskih potpora,

-            potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o visini isplaćene naknade u slučaju nezaposlenosti u tijeku prethodne kalendarske godine, te zadnja 3 mjeseca za članove kućanstva koji su ostvarili prihod temeljem ove naknade,

-            ako je radno sposobni član kućanstva nezaposlen, dokaz iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,

-            ako je obitelj kandidata/kinje ili pojedini član kućanstva korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu iz sustava socijalne skrbi, pravomoćno rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb o utvrđivanju navedenog prava iz socijalne skrbi;

-            ako je kandidat/kinja ili roditelj kandidata/kinje osoba s težim invaliditetom, dokaz o utvrđenom statusu težeg invaliditeta,

-            ugovor o najmu stana, ukoliko kandidat s članovima obitelji/kućanstva živi kao podstanar

-            dokaz da kandidat i njegovi članovi obitelji/kućanstva nemaju u vlasništvu nekretnine

-            diploma odnosno priznanje s državnih natjecanja iz znanja iz prethodne školske godine, ukoliko kandidat/kinja iste posjeduje.

 

Dokazi se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj preslici. Ukoliko kandidat nije u mogućnosti priložiti original ili ovjerenu presliku budući da nije u mogućnosti financirati, u tom slučaju prihvaća se kopija dokumenta bez ovjere kod javnog bilježnika.

VI.                Postupak provedbe natječaja i donošenja odluke o dodjeli stipendija

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se zaključno sa 31.1.2018. na na adresu:

Župni Caritas crkve Svetog Jeronima, Maksimirska 125, 10 000 Zagreb

(s naznakom- Natječaj za stipendije).

Prijave s nepotpunom dokumentacijom, neovjerene prijave i neovjerene preslike kao i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj za maloljetne učenike/ice podnose te sve potrebne izjave i podatke daju njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici.

Rezultati javnog natječaja (rang-lista) bit će objavljeni 15. veljače 2018. na internet stranici župe Svetog Jeronima, FB stranici župe sv. Jeronim, te na oglasnoj ploči u dvorišnom djelu crkve sv. Jeromina u Zagrebu.

Za sve dodatne upite kandidati se mogu obratiti na kontakt adresu: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript .

Rok za žalbe je tri dana, do 18. veljače 2018, a žalba se podnosi pismenim putem, na adresu:

Župni Caritas crkve Svetog Jeronima, Maksimirska 125, 10 000 Zagreb

(s naznakom- Žalbe na stipendije).

VII.              Rok trajanja ugovora o stipendiranju

 

Korištenje stipendije odobrava se korisnicima/ama za školsku godinu 2017/2018, a isplaćuje se mjesečno u obliku 10 redovitih isplata, za razdoblje od veljače do listopada 2018, s time da će u veljači biti uplaćeno jednokratno dvomjesečni iznos stipendije. Vrijeme na koje se stipendija dodjeljuje, prava i obveze korisnika stipendije i župe svetog Jeronima utvrdit će se posebnim Ugovorom.

VIII.            Komisija formiranje, prava i obveze

 

Za potrebe natječaja formirana je peteročlana komisija.

  1. Pastoralno vijeće: Mile Skelin
  2. Ekonomsko vijeće: Josip Lukač
  3. Veliki zbor sv. Jeronim: Katica Periša
  4. Caritas: Ljubica Horvat
  5. Caritas: Mirjana Novak

Komisija je zadužena za zaprimanje prijava, pregled dokumentacije, slaganje rang-liste, rješavanje žalbi, te ostalih otvorenih pitanja koja se mogu pojaviti u tijeku natječaja, a nisu navedena u ovom dokumentu.              

                                                                                                                                        Tomislav Petranović

 

                                                                                                                                    župnik župe sv. Jeronim

                                                                                                                                       

                                                                                                                                          Dubravka Pomper

 

                                                                                                                     voditeljica caritasa župe sv. Jeronim

  

 

Zadnja Promjena ( Petak, 22 Prosinac 2017 )
 

Blic Vijesti

Dječji zbor

 
sveci3.jpg

Ankete